AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

Az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: kiíró) nyilvános, egyfordulós pályázat keretében ingatlanok együttes megvásárlására kér ajánlatot.

 

1./ Az ingatlanok, minimálár

 

  • Ózd belterület 7712/A/14. hrsz-ú, természetben a 3600 Ózd, Katona J.u.3/A.4/2. sz. alatt található, 38 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlan, melynek minimál ára 3.550.000 Ft.
  •  
  • Ózd belterület 7348/A/116. hrsz-ú, természetben a 3600 Ózd, Nemzetőr utca 7. 9/3. sz. alatt található, 63 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlan, melynek minimál ára 3.550.000 Ft.

 

  • Ózd belterület 8096/A/11. hrsz-ú, természetben a 3600 Ózd, Bulcsu út 3. 2/11. sz. alatt található, 44 m2 területű, lakás megnevezésű ingatlan, melynek minimál ára 2.800.000 Ft.

 

A minimál vételár mindösszesen: 9.900.000 Ft.

 

Az ingatlanok kizárólag együttesen vásárolhatók meg, külön-külön az egyes ingatlanokra nem lehet ajánlatot benyújtani.

 

Az ingatlanok per-, igény- és tehermentesek.

 

Az ingatlanok értékesítése ÁFA-mentes a 2007. évi CXXVIII. tv. 86.§.(1) bekezdés j./ pontja alapján.

 

Az ingatlanok 2019. március 14-én 10-12 óra között tekinthetők meg a fenti címeken.

 

2./ Bírálati szempontok:

 

A pályázat nyertese az, aki a fenti három ingatlanra együttesen a legmagasabb összegű vételi ajánlatot tette.

 

Azonos összegű vételi ajánlatok esetén a pályázat nyertese sorsolással kerül kiválasztásra.

 

3./ Ajánlattételi határidő, az ajánlat benyújtásának helye, módja, ajánlati kötöttség:

 

Az ajánlattételi határidő: 2019. március 18. 10 óra.

Az ajánlat benyújtásának helye: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. székhelyén a titkárság (3600 Ózd, Zrínyi út 3.).

 

Az ajánlatot egy példányban, zárt borítékban kell benyújtani, melyen kizárólag az „Ajánlattétel” felirat szerepelhet.

 

Az ajánlattevők az ajánlat benyújtásától 2019. március 31-ig kötve vannak az ajánlatukhoz, kivéve, ha ezen időponton belül a kiíró a nyertes ajánlattevővel szerződést köt, vagy a jelen felhívást visszavonja vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

 

Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttség ideje alatt az ajánlatát visszavonja, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszti.

 

4./ Ajánlattételi biztosíték:

 

A pályázaton való részvétel feltétele a biztosíték nyújtása.

A biztosíték összege 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.

A pályázati biztosíték összegét átutalással kell megfizetni az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 10200177-27411300-00000000 sz. bankszámlájára.

 

A pályázaton való részvétel alapfeltétele az, hogy a pályázati biztosíték összege a pályázat benyújtásának határidejéig a fenti bankszámlán jóváírásra kerüljön.

 

Az ajánlati biztosíték összege a nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, a nem nyertes pályázó esetében az elbírálást követő öt naptári napon belül visszafizetésre kerül.

Az ajánlati biztosíték után a kiíró költséget nem számít fel és kamatot nem fizet.

 

5./ Az ajánlat tartalma:

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

  • az ajánlattevő nevét, címét, személyi adatait/cégek esetén cégnevet, székhelyet, cégjegyzékszámot, adószámot,
  • az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a minimál áron vagy azt meghaladóan konkrétan milyen vételáron kívánja az ingatlanokat megvásárolni,
  • az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a jelen ajánlati felhívásban közölt feltételeket elfogadja,
  • az ajánlattevőnek csatolnia kell az adóhatóságok (NAV és helyi adó) igazolását arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn tartozásuk.

 

Az ajánlatokkal kapcsolatosan hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányos ajánlatok elutasításra kerülnek.

 

6./ Ajánlatok felbontásának helye, ideje és módja:

 

Az ajánlatok felbontására 2019. március 19-én 10 órakor kerül sor a társaság székhelyén, zárt körben.

A bontásnál jelen van a társaság ügyvezetője, gazdasági vezetője, jogi képviselője, a kiíró felügyelő bizottságának elnöke és a jegyzőkönyvvezető.

 

A pályázat bontásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az ajánlat érvényességét vagy érvénytelenségét, az ajánlattevők nevét és az általuk ajánlott vételárat.

 

A felbontásról készült jegyzőkönyvet a pályázók a kiíró titkárságán megtekinthetik 2019. március 20-án 8 órától 15 óráig.

 

7./ Szerződéskötés:

 

A nyertes ajánlattevővel az adás-vételi szerződés megkötésére 2019. március 21-én kerül sor.

A nyertes ajánlattevő a szerződés aláírásának napján köteles átutalni az ajánlati biztosíték összegén felüli vételárrészt, egy összegben a kiíró bankszámlájára.

 

Az ingatlanok birtokba adására a szerződést kötést követő napon kerül sor.

 

Amennyiben a nyertes ajánlattevővel a szerződés a fenti időpontban nem jön létre, a kiíró a szerződést a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg.

 

A szerződéskötéssel kapcsolatos költségek az ajánlattevőt terhelik.

 

8./ Érvénytelen ajánlat, kizárás:

 

Érvénytelen az ajánlat, ha

 

- nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek,

- az ajánlattevő nem fizette meg a biztosítéki összeget,

- az ajánlattevő a minimál árnál (9.900.000 Ft) kisebb árajánlatot adott,

- az ajánlattevő nem csatolta a szükséges igazolásokat.

 

A kiíró kizárja az ajánlattevők köréből mindazokat a természetes vagy jogi személyeket, amelyeknek köztartozása áll fenn, vagy az ajánlattevővel szemben lejárt távhődíj-, használati melegvízdíj tartozásuk van.

 

9./ Egyéb:

 

Az ajánlattétel nyilvános, azon minden természetes és jogi személy részt vehet.

 

A kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a jelen ajánlattételi felhívást az ajánlattételi határidő lejárta előtt, külön indokolás nélkül visszavonja.

 

A kiíró fenntartja továbbá azon jogát, hogy a Ptk.6:74.§.(2) bekezdése alapján a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel való szerződéskötést indokolás nélkül megtagadja.

 

 

 

Ózd, 2019. március 5.

 

                                                                                               Halász Sándor

                                                                                          ügyvezető igazgató

Keresés

  

Our website is protected by DMC Firewall!